Проекти

Проект:  "Повишаване ефективността на НПО за справяне с обществено значим проблем, чрез предоставяне на комплексни грижи за пострадали от домашно насилие и стартиране на обучителни програми за превенция на насилието сред младите хора".

 

Проектът  се реализира на територията на гр.Бургас. Консултативните дейности  се реализират в „Център по превенция на насилието и престъпността”, а дейностите по обучителни програми за младите хора в средните училища.


Основна цел на настоящият проект е да повиши ефективността на НПО за справяне с обществено значим проблем, чрез предоставяне на комплексни грижи за пострадали от домашно насилие и стартиране на обучителни програми за превенция на насилието сред младите хора.


Проектът си поставя за изпълнение цели в двете основни направления, залегнали в чл.6 т.7 от ЗЗДН, а именно:


А.Програми за превенция и защита от домашно насилие:
1.Цел на настоящият проект е да пилотира дейности, свързани с превенция на агресията и насилието сред младите хора. До настоящият момент такива дейности се предлагаха кампанийно. Настоящият проект цели развиването на нови практики и устойчивото им прилагане, с цел подобряване на комуникацията и решаването на конфликти сред подрастващите.


Б. Програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие:
1. Проектът цели да разшири обхвата на социалните услуги, чрез ефективно предоставяне на помощ и закрила в ситуации на домашно насилие за пострадали при подаването на сигнал за насилие и в изпълнение на мярка в чл. 5 ал.1 т. 6 от ЗЗДН /Законът за защита срещу домашното насилие/ (в сила от 1.04.2005г., Д.В. бр.27/2005), а именно програми за възстановяване на пострадали от домашно насилие.


2. Цел на настоящият проект е да пилотира също така и услуги за извършителите на домашно насилие, предвидени в мярка в чл. 5, ал. 1 т.5 т ЗЗДН, а именно специализирани програми за извършителите на домашно насилие. С приемането на ЗЗДН през 2005 една от мерките по неговото приложение е именно насочване на извършителите към специализирани програми за корекция на агресивното им поведение. До настоящият момент този вид услуги не са предоставяни на територията на Община Бургас, а не е известна също  и такава практика в страната. В същото време районните съдилища вече предписват такава мярка за извършителите, но същите няма къде да ползват тази услуга.


3.Проектът цели и да продължи да усъвършенства междуинституционалното сътрудничество с институциите по метода на координиран отговор на общността, който вече е разпространен и стартира приложението си в 12 градове на страната, както и в чужбина. В град Бургас прилагането на този метод на сътрудничество доведе да стартирането на център по превенция на насилието и престъпността, в който представители на различни институции обединяват усилията си и предоставят комплексни услуги за клиентите, част от които са  и пострадалите от домашно насилие.